Valikko Sulje

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.05.2018. Viimeisin muutos 02.05.2022.

Rekisterin pitäjä:

Motiivi-Isännöinti / Vitek tilipalvelu (2115719-7)
Itis kauppakeskus
Regus-toimistohotelli
Itäkatu 1-5 C
00930 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Petri Alastalo
Tankomäenkatu 6 A 25
00950 Helsinki

Rekisterin nimi:

asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • henkilön suostumus
 • mahdollisen arvonnan suorittaminen
 • palkintojen toimittaminen
 • laskutus (postiosoite)
 • laskutus (sähköposti)

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, lukuunottamatta yhteistyökumppaneille välttämättömiä tarvittavia tietoja:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Tietoja ei käytetä profilointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • nimi
 • yrityksen nimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • y-tunnus
 • IP-osoite
 • istunnon tunniste

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, joka antaa ne suostumuksellaan
Motiivi-Isännöinti/Vitek tilipalvelu:n käyttöön suullisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai internet sivujen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjä huolehtii tarpeettomien henkilötietojen poistamisesta rekisteristä arvonnan jälkeen.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).